Wettelijk

Gebruiksvoorwaarden website

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van ATPI websites (de “Site(s)”) en bevatten uw rechten, verplichtingen en beperkingen bij het gebruik van en de toegang tot dergelijke sites.

De Sites worden beheerd door ATPI Limited, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales, met maatschappelijke zetel in The Royals, 353 Altrincham Road, Manchester, M22 4BJ (“ATPI”), ongeacht waar u woont.

  1. Gebruik van de site

LEES DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT OF OPENT. Door de Site te bezoeken of te gebruiken, erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn. Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten uw rechten, verplichtingen en beperkingen bij het gebruik van de Site. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u de Site niet te gebruiken of te bezoeken.

Onze privacyverklaring is door deze verwijzing opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden voor de Website en beschrijft verder het verzamelen en gebruiken van informatie op de Site en bij het leveren van ATPI-services en het gebruik van cookies. Om meer te lezen over hoe ATPI omgaat met uw informatie en het gebruik van cookies, kunt u de privacyverklaring van ATPI bekijken, beschikbaar
hier
.

U mag de Site en de informatie, geschriften, afbeeldingen en/of andere werken die op de Site te zien, te horen of anderszins te ervaren zijn (afzonderlijk of gezamenlijk, de “ATPI Inhoud”) uitsluitend gebruiken voor niet-commerciële, persoonlijke doeleinden en/of om meer te weten te komen over de producten en diensten van ATPI. Geen enkel recht, titel of belang in enige ATPI Inhoud wordt aan u overgedragen, hetzij als gevolg van het downloaden van dergelijke ATPI Inhoud of anderszins.

ATPI kan de Site en de Inhoud van ATPI van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen en zal trachten u redelijke kennisgeving te geven van belangrijke wijzigingen. ATPI behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van de Website te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Gebruik van de Site na een dergelijke wijziging houdt in dat u akkoord gaat met en gebonden bent aan deze Gebruiksvoorwaarden zoals gewijzigd.

  1. Beperkingen op het gebruik

U stemt ermee in de Site alleen voor wettige doeleinden te gebruiken. U stemt ermee in geen actie te ondernemen die de veiligheid van de Site in gevaar kan brengen, de Site ontoegankelijk kan maken voor anderen of anderszins schade kan toebrengen aan de Site of de ATPI-inhoud of de rechten van derden kan schenden. U stemt ermee in geen eigendomsvermeldingen te wijzigen of te verwijderen van materialen die via de Site zijn gedownload, afgedrukt of anderszins verkregen; geen ATPI-inhoud die via de Site beschikbaar is, te wijzigen, kopiëren, vertalen, uitzenden, uitvoeren, weergeven, distribueren, framen, reproduceren, opnieuw publiceren, downloaden, weergeven, posten, verzenden of verkopen. Je mag de startpagina of andere pagina’s van deze Site niet spiegelen of framen op een andere website of webpagina en het is verboden om merken of logo’s die op de hele Site voorkomen te gebruiken zonder toestemming van de eigenaar van het handelsmerk, behalve zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

  1. Intellectueel eigendom

ATPI is de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze Site en in de ATPI Inhoud die erop gepubliceerd wordt. Deze werken worden beschermd door auteursrechtwetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag één kopie afdrukken en uittreksels downloaden van pagina’s van de Site voor persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op inhoud die op onze Site is geplaatst.

Alle Inhoud van ATPI op de Site is een collectief werk onder de wetten op het auteursrecht van het Verenigd Koninkrijk en andere wetten en is het eigendom van ATPI. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden van de Website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van enige licentie van intellectuele eigendomsrechten aan u.

  1. Koppelingen naar websites van derden

Koppelingen op de Site naar websites of informatie van derden worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Door deze links te gebruiken, verlaat u de Site. Dergelijke links vormen of impliceren geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door ATPI van de derde partij, de website van de derde partij of de informatie die deze bevat. ATPI is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, de inhoud of het beleid van dergelijke websites en toegang tot dergelijke websites van derden is uitsluitend op eigen risico.

  1. Afwijzing van garanties

Hoewel zorg is besteed aan de nauwkeurigheid van de informatie op de Sites, aanvaardt ATPI geen verantwoordelijkheid daarvoor. De Sites en de Inhoud van ATPI worden geleverd “zoals ze zijn” en “zoals ze beschikbaar zijn” en zonder enige vorm van garantie.

ATPI verklaart of garandeert niet dat de Sites altijd beschikbaar, ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, dat eventuele defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat de Site of de server waarop de Site beschikbaar is, vrij is van virussen of iets anders schadelijks.

Voor zover toegestaan door de wet, wijst ATPI alle garanties af, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, met betrekking tot de werking van de Site, het gebruik van de Site en de ATPI Inhoud. ATPI kan de beschikbaarheid van de hele Site of een deel ervan opschorten of intrekken of beperken omwille van zakelijke en operationele redenen en zal trachten u op redelijke wijze op de hoogte te brengen van een opschorting of intrekking.

  1. Beperking van aansprakelijkheid

ATPI sluit onze aansprakelijkheid jegens u op geen enkele wijze uit of beperkt deze indien dit onwettig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken.

ATPI sluit alle impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op de Site of enige ATPI Inhoud erop.

IN GEEN GEVAL ZAL ATPI, NOCH HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS EN/OF LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR WELKE SCHADE DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE SCHADE, VOORBEELDSCHADE OF ANDERE INDIRECTE SCHADE, HETZIJ CONTRACTUEEL, OP GROND VAN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), SCHENDING VAN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET: (I) HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN ATPI, (II) ELKE TRANSACTIE DIE WORDT UITGEVOERD VIA OF VERGEMAKKELIJKT DOOR DE SITE OF ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SITE; (III) ELKE CLAIM DIE KAN WORDEN TOEGESCHREVEN AAN FOUTEN, WEGLATINGEN OF ANDERE ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE SITE EN/OF DE INHOUD VAN ATPI, (IV) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS, OF (V) ALLE ANDERE ZAKEN MET BETREKKING TOT DE SITE OF DE INHOUD VAN ATPI, ZELFS ALS ATPI OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

ALS U NIET TEVREDEN BENT MET DE SITE, DE INHOUD VAN ATPI OF DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE REMEDIE DE SITE NIET LANGER TE GEBRUIKEN.

DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ATPI VOOR EEN OF MEER CLAIMS IS BEPERKT TOT DE DOOR DE WET TOEGESTANE MATE, MAAR ZAL IN GEEN GEVAL MEER BEDRAGEN DAN £50,00 IN VOORKOMEND GEVAL. HET IS MOGELIJK DAT HET TOEPASSELIJK RECHT DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAT, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING IS.

NIETTEGENSTAANDE HET BOVENSTAANDE, SLUIT NIETS IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ‘ATPI’ UIT OF BEPERKT DEZE VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID, OF FRAUDE OF FRAUDULEUZE VERKEERDE VOORSTELLING VAN ZAKEN, OF ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

  1. Vrijwaring

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw gedrag op de Site. U gaat ermee akkoord ATPI, haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, joint ventures, zakelijke partners, licentiegevers, werknemers, agenten en eventuele externe informatieleveranciers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, verliezen, aansprakelijkheden, onkosten, schade en kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe, incidentele schade, gevolgschade, schadevergoeding en indirecte schade), en redelijke advocaatkosten, voortvloeiend uit of voortvloeiend uit het gebruik, misbruik van de Site, de Inhoud van ATPI, schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden, enige wet of de rechten van derden.

  1. Algemene bepalingen

Volledige overeenkomst/geen verklaring van afstand. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan. Geen verklaring van afstand door ATPI van een inbreuk of verzuim hieronder zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van een voorgaande of volgende inbreuk of verzuim.

Correctie van fouten en onnauwkeurigheden. De Site, in het bijzonder de Inhoud van ATPI, kan typografische fouten of andere fouten of onnauwkeurigheden bevatten en is mogelijk niet volledig of actueel. ATPI behoudt zich daarom het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om de ATPI Inhoud te allen tijde te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving. ATPI garandeert echter niet dat eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen zullen worden gecorrigeerd.

Scheidbaarheid. Als een deel van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, heeft dit geen invloed op andere bepalingen van deze Overeenkomst, die alle volledig van kracht blijven.

Kennisgevingen. Alle kennisgevingen die naar ATPI moeten worden gestuurd in verband met deze Voorwaarden moeten worden gestuurd naar legal@atpi.com.

Rechtskeuze/ Forumkeuze. De Gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan (en alle niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door Engels recht. We gaan allebei akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.