Politikk (CSR)

Som et globalt foretak tar vi vårt samfunnsansvar  seriøst. Det kan ikke nektes for at vi er en del av en bransje som aktivt fremmer bruk av transport. Vi har likevel som mål å begrense forurensning til et minimum. Vi kan bidra ved å utvikle verktøy som hjelper våre kunder med å forstå hvilken innvirkning deres reiser har på miljøet.

Vi oppmuntrer til miljøansvar på alle nivåer i organisasjonen, gjennom opplæring og ved å ha fokus på  CSR. Vi oppfordrer også til åpen dialog med alle våre interessenter om miljømålsetning og resultater. ATPIs ansvar  deles inn i fire kategorier: Aktsomhetsplikt, miljø, etikk, og mennesker og samfunn

ATPIs miljøpolicy

ATPI anerkjenner at  god ledelse inkluderer alle miljø aspekter, og er engasjert i å forebygge forurensing. Forebygging av forurensing  inngår i alle beslutninger, retningslinjer,  aktiviteter, produkter og tjenester. Vi oppmuntrer til miljøansvar på alle nivåer i organisasjonen, gjennom medarbeiderbevissthet, miljøkommunikasjon og opplæring.

Men, i og med at vi er en del av en bransje som fremmer bruk av transport, både i Norge og i utlandet, erkjenner konsernet sin egen rolle i å utvikle produkter  som kan hjelpe kunden med å forstå hvilken  effekt sine reiser har  på  miljøet. ATPI har allerede utviklet flere rapporteringsverktøy,  tilgjengelig via sitt  prisbelønte «Travel  Booking System» .  Kunder kan måle eget selskaps påvirkning på miljøet ved å se på  antall tilbakelagte km og reisemåte. ATPI vil  fortsette utviklingen av  slike produkter. Konsernet vil:

  • Sørge for å etterleve all gjeldende miljølovgivning og andre krav relatert til  miljøforhold.
  • Nyttiggjøre seg godt etablerte og sterke leverandørforhold for å oppnå best mulige vilkår, inkludert spesialavtaler med volumpriser på flyreiser og hotellopphold.
  • Sørge for publisering av konsernets miljøpolicy internt ved å legge ut dokumentet på intranettet, og eksternt for alle interesserte parter, på forespørsel.
  • Sørge for å sette opp miljømål og måle oppnåelse, samt informere om dette via konsernets intranett.
  • Arbeide for å oppnå kontinuerlige forbedringer i miljøresultatene til konsernet, der det første steget  blir  å etterleve kravene i ISO14001:2015.
  • Unngå uttømming av naturressurser ved å arbeide for redusert papirbruk og resirkulering av papir og kontorrekvisita.
  • Velge leverandører som selv tar et miljøansvar.
  • Fremme åpenhet, dialog og diskusjon med ansatte, kunder, leverandører og alle interesserte parter angående miljøresultatene og miljømålene til konsernet.

Måle miljøresultatene ved å gjennomføre regelmessige kontroller, vurdere konsernets etterlevelse av retningslinjer og oppnåelse av miljøkrav