Privacyverklaring van ATPI

Voor welke doeleinden verwerkt ATPI uw persoonsgegevens?

De door de betrokkene (opdrachtgever/reiziger) verstrekte persoonsgegevens worden door ATPI verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, inbegrepen het doorgeven van gegevens aan partijen die logischerwijze betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld: de luchtvaartmaatschappij, de accommodatieverschaffer, de touroperator, de verzekeringsmaatschappij of de door ATPI aangewezen eerster aanspreekpunt bij het uitvoeren van de overeenkomst). Onder verwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt verstaan elke handeling met persoonsgegevens, onder meer verzamelen, vastleggen, bewaren en verstrekken door middel van doorzending.

Voorts worden de persoonsgegevens naam, adres, woonplaats, emailadres en telefoonnummer doorgegeven aan partijen die niet betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst doch op enigerlei wijze (direct of indirect), en voor de betrokkene kenbaar, betrokken zijn bij het doen van het aanbod door ATPI. Bijvoorbeeld de onderneming waar ATPI mee samenwerkt bij het aanbieden van het desbetreffende product c.q. de desbetreffende dienst of de onderneming die de website exploiteert waar een link is opgenomen naar de site van ATPI, via welker link de betrokkene terecht is gekomen op de site van ATPI en aldaar een overeenkomst met ATPI is aangegaan. De rechtsgrond van deze verwerking is dat dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ATPI, te weten: het onderbouwd, en voor deze partijen controleerbaar, kunnen afleggen van rekening en verantwoording terzake de samenwerking. Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld die terzake de gezondheid, zullen door ATPI echter niet aan deze partijen worden verstrekt.

Indien verzocht wordt om informatiemateriaal zal ATPI de verstrekte naw-gegevens (inbegrepen het emailadres) verwerken voor toezending van het verzochte.

ATPI, alsmede de partij die door ATPI is aangesteld als eerster aanspreekpunt bij de uitvoering van de overeenkomst alsmede degene van wiens diensten ATPI voor de betrokkene kenbaar gebruik maakt bij het doen van het aanbod, zijn gerechtigd de verstrekte naw-gegevens (inbegrepen het emailadres) te gebruiken voor toekomstige mailing.

Indien van toepassing zullen de gegevens worden verwerkt in het kader van de nakoming van een wettelijke verplichting. In toenemende mate zijn ATPI (inbegrepen degene van wiens diensten ATPI gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst) en/of de feitelijke dienstverlener (bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij) verplicht om aan de diverse autoriteiten wereldwijd, met name de douane- en immigratiediensten, de persoons- en reisgegevens van de reiziger (vooraf) mee te delen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een reis wordt geboekt met een overstapplaats of eindbestemming in de USA of Canada. Dit doorgeven is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en geschiedt met name in het belang van de veiligheid.

Tenslotte kunnen de gegevens door ATPI worden verwerkt voor historische en statistische doeleinden.

De wijze van verwerking

ATPI zal zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan.

ATPI zal de gegevensverwerking passend, mede afhankelijk van de gevoeligheid van de gegevens, beveiligen.

Security

Onze online boeking engine is beveiligd middels de Verisign Encryptie software. Dit betekent dat data van en naar uw computer versleuteld worden verzonden. Alleen de onderdelen waar u prive gegevens, creditcard gegevens etc. invoert zijn beveiligd.

Voor vluchtbeschikbaarheid is beveiliging niet noodzakelijk, immers, deze gegevens zijn nu ook al vrij toegankelijk via andere media.

U kunt de beveiliging controleren door in de betreffende pagina 1x met de rechtermuisknop te klikken.

In Mozilla Firefox: kies 'view page info'. Hier vindt u de beveiligingsinformatie.

In MS Internet Explorer: kies 'properties' en dan 'certificate'.

Gebruik van de site (Cookies)

De website van ATPI kan anoniem worden geraadpleegd. Tijdens het raadplegen worden geen gegevens verzameld die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van de site. Statische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de site worden wel verzameld. Alleen als via de site informatiemateriaal wordt aangevraagd of producten/diensten van ATPI worden afgenomen worden persoonsgegevens verwerkt. Bij het bezoek van (delen van) de site is het voor het technisch functioneren van bepaalde functies noodzakelijk dat er een cookie op de computer van de bezoeker wordt geplaatst. De cookie bevat echter alleen technische gegevens, er worden geen persoonsgegevens mee verzameld.

Doorklikken naar andere sites

Op de site van ATPI wordt de mogelijkheid geboden door te klikken naar websites van derden. ATPI is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites (inbegrepen de door die derden gehanteerde privacyregelingen). Aan te raden is om kennis te nemen van het beleid van deze niet-ATPI-sites terzake de verwerking en bescherming van persoonsgegevens, daar de voorwaarden kunnen afwijken van het beleid van ATPI.

Inzage door de betrokkene in de wijze waarop diens persoonsgegevens zijn verwerkt

ATP zal de betrokkene op diens verzoek informeren omtrent de wijze waarop de gegevens zijn verwerkt. De betrokkene dient daartoe een informatieverzoekformulier bij ATP op te vragen of klik op onderstaande link. De betrokkene dient kopie van het paspoort tezamen met het ingevulde en ondertekende formulier te versturen naar het op het formulier vermelde adres.

Klik hier voor het Informatieverzoekformulier

Het corrigeren van verwerkte persoonsgegevens

De betrokkene kan verzoeken om correctie van de verwerkte persoonsgegevens. De betrokkene dient daartoe een correctieformulier bij ATPI op te vragen of klik op onderstaande link. De betrokkene dient kopie van het paspoort tezamen met het ingevulde en ondertekende formulier te versturen naar het op het formulier vermelde adres.

Klik hier voor het Correctieformulier

Het maken van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ATPI of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt

Indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ATPI of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, dan is het ATPI toegestaan de persoonsgegevens te verwerken, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert. Op grond van bijzondere persoonlijke omstandigheden kan de betrokkene verzet aantekenen tegen deze verwerking. De betrokkene dient daartoe een beëindigingsverzoekformulier bij ATPI op te vragen of klik op onderstaande link. De betrokkene dient kopie van het paspoort tezamen met het ingevulde en ondertekende formulier te versturen naar het op het formulier vermelde adres. Binnen vier weken na ontvangst van het verzet zal ATPI beoordelen of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is zal ATPI terstond de verwerking staken.

Klik hier voor het Beëindigingsverzoeksformulier bijzondere persoonlijke omstandigheden

Het maken van bezwaar tegen de verwerking voor mailing

ATPI, alsmede de partij die door ATPI is aangesteld als eerster aanspreekpunt bij de uitvoering van de overeenkomst alsmede degene van wiens diensten ATPI voor de betrokkene kenbaar gebruik maakt bij het doen van het aanbod, zijn gerechtigd de verstrekte naw-gegevens (inbegrepen het emailadres) te gebruiken voor toekomstige mailing. De betrokkene heeft alsdan op ieder moment de mogelijkheid verdere mailing stop te zetten (“opt-out”). De betrokkene dient daartoe een beëindigingsverzoekformulier bij ATPI op te vragen of klik op onderstaande link. De betrokkene dient kopie van het paspoort tezamen met het ingevulde en ondertekende formulier te versturen naar het op het formulier vermelde adres. De verwerking van persoonsgegevens voor mailing zal terstond na ontvangst van het beëindigingsverzoekformulier plaatsvinden. Indien de mailing door betrokkene per e-mail wordt ontvangen wordt in de regel in de mailing aan de ontvanger de mogelijkheid geboden zich per e-mail af te melden voor verdere ontvangst.

Klik hier voor het Beëindigingsverzoeksformulier commerciële doeleinden